E-cards gallery Contact us  
     velida.net->E-cards gallery    
Show 1 - 15  of  103  e-cards
 < Previous [1][2][3][4][5][6][7] Next > 
HAPPY BIRTHDAY, LEO!!!ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ЗОДИЯ ЛЪВ!!!ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ЗОДИЯ РАК!!!
HAPPY BIRTHDAY!!!
2015 will be a year that will be very important for the development of your personal or professional plans. You will take more frequent trips or you will meet more guests / visitors. There will be more engagement with relatives or close friends. This will be a time for the beginning of secondary, or post-secondary education, or other education, training and other forms of education. 2015 will be planned in a careful manner by men over 35 years of age, but still in its beginning, general stages; in the first one - two months you will make changes to much of it. This will not be due to unpleasant events and will not be an issue. On the contrary! There will be new developments and opportunities and you will not want to miss them! In 2015 you will have serious costs for the health of a female relative or you will engage in a charity event to support the treatment of a woman who will need more financial support. In women over 35 years there will be a real danger of falling into an undesirable, critical situation of a financial nature due to fraud, theft, careless reliance etc. Your personal relationships will often provoke emotional lows for you, especially in relationships with siblings, cousins, neighbors. You may have a new romantic relationship with a person at a distance, but it will create a lot of tension or uncertainty that is due to the fact of this distance. At times, difficult communication, gaps in understandings or expectations, will further complicate such a connection. You will have good times with parents or with relatives, usually the father or relative from your father side. Possibly there will be a re-marriage of a parent or other relative. This will be a favorable year for the family business, especially if there is some continuity to the business that has long been the occupation of your parents or older relatives. There may be a wedding in the family, and it will be the start of something very good, including a common family business investment etc.  MORE: http://2015.velida.net/lav.html
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!!!
2015 ще е година, която ще е много важна за развитието на личните ви или професионални контакти. По-чести пътувания или посрещане на повече гости. Повече ангажименти с роднини или с близки приятели. Начало на средно, висше или друг вид образование, квалификация и други форми на обучение. 2015 ще бъде планирана по един начин от мъжете над 35 години, но още в нейното начало, в първите един - два месеца ще се наложи тотална промяна на всичко. Това няма да е поради неприятни събития и няма да е във ваша вреда. Напротив! Ще възникнат нови моменти и възможности и вие няма да искате да ги пропуснете! През 2015 ще ви се наложат сериозни разходи за здравето на близка жена или ще се ангажирате с благотворителна акция за подпомагане лечението на жена, която ще има нужда от по-голяма финансова помощ. При жените над 35 години ще има реална опасност от попадане в нежелана, критична ситуация от финансов характер поради измама, кражба, предоверяване и др. Личните ви отношения, често ще провокират емоционални спадове, особено в отношенията с брат или сестра, братовчеди, съседи и др. Нова романтична връзка с човек от разстояние, която обаче ще ви създаде доста напрежение или несигурност именно поради фактора
2015 ще е важна година за родените под знака на Рак и ще бъде запомнена с важни, съдбоносни събития свързани с кариера, бизнес или обществен живот. През годината ще се мине през една трудна житейска ситуация свързана с близка жена. Възможно е да възникне неприятен конфликт помежду ви или да имате сложни отношения свързани по-скоро с негативни емоции. Неприятности, които ще дойдат от страна на близка жена и ще рефлектират по някакъв начин на личния ви/любовен/интимен живот. Жените над 35 години ще изживеят сложен момент в любовта, който не само ще даде нов житейски опит, но и ще помогне да се разделите или определите с човек, към когото имате чувства. Парите през годината ще идват основно от работа. Едва ли някой ще остане безработен сега, а мнозина ще имат повече от един ангажимент или източник на доход. Получаване на пари чрез държавна, данъчна, банкова, пенсионна или друга институция. Възможност за получаване на по-висока заплата, пенсия, стипендия и др. Децата ще са не само източник на радост и надежди, но и чрез тях ще се преживеят събития свързани с пари/финансови документи. Получаване на пари заради дете или от дете. Някои родители ще похарчат пари свързани с желано или очаквано бебе/наследник. Година, която ще зарадва мнозина с нова рожба или нов човек в дома. ОЩЕ: http://2015.velida.net
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
HAPPY BIRTHDAY, CANCER!!!HAPPY SUMMER!!!ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, БЛИЗНАЦИ
2015 will be an important year for those of you who were born under the sign of Cancer and will be remembered with important, crucial events related to career, business or public life. During the year, you will go through a difficult life situation related to a woman close to you (mother, sister, grandmother and etc.). There may be a nasty conflict between you or complex relationships may develop associated with some sort of negative emotions. Trouble will come to you from woman in your family and somehow will have some impact on your personal / love / intimate life. Women over 35 will experience a complex moment in love which will not only give rise to a new life experience, but also will help to divide or define a relationship you have with the person for whom you have feelings. Money during the year will come primarily from work. Hardly anyone will remain unemployed now and many Cancer people will have more than one a commitment or source of income. You will recieve money from state, tax, banking, retirement or some other institution. There will be an opportunity to receive a higher salary, pension, scholarship, etc.. Children will not only be a source of joy and hope, but through them you will survive events related to money / financial documents. MORE: http://2015.velida.net
HAPPY SUMMER!!!
2015 ще е година, която ще се запомни с по-чести пътувания. Ще имате динамична комуникация с хора, които живеят далеч от вас, в друг град/държава. Не винаги новините ще са хубави.
Голяма част от Близнаците ще следят здравословните проблеми в живота на човек, който живее надалеч.
Вероятно пътуване свързано с уреждането/получаването на важен документ.
Най-емоционалните или трудни финансови проблеми сега ще бъдат свързани с дете или внуче. Проблемите може да имат връзка с издръжка/наследствена пенсия/стипендия и др.
Близнаците родители трябва да очакват и да се подготвят за по-големи, понякога натоварващи разходи свързани с дете/внуче.
2015 ще е трудна в общуването и работата ви с по-възрастна от вас жена/жени. Освен това внезапно неприятно събитие ще се случи именно с такава жена/жени и тук няма знак за конфликти. По-скоро каквото и да се случи, преди всичко ще е емоционално преживяване.
Сложни събития в живота на по-голяма сестра (ако имате такава).
През 2015 ще има увеличение на доходите в семейството ви, но и разходите ви ще нарастнат. Мнозина ще трябва да приключат финансови задължения от изминалата 2014, така че значителна сума пари ще отиде в тази насока.
Сега може да ви се наложи да подпомогнете финансово родител или друг по-възрастен роднина.
При някои Близнаци 2015 ще е свързана с начало или край на изплащане на жилище закупено със заем.
Ако живеете извън родината си поради някаква причина, 2015 година едва ли ще бъде година на окончателното ви завръщане.
На тези от вас, на които им предстои пенсиониране през 2015 ще има известни забавяния или допълнителни усложнения с оформянето на важни за вас документи.
В началото споменах, че 2015 е година, в която ще имате значителни разходи свързани с дете/внуче, но в същото време тези от вас, които имат пораснали и вече самостоятелни деца, ще се зарадват на един значителен финансов успех в живота им.
Самотните Близнаци ще срещнат любовта (без да я търсят) по един неочакван и непланиран начин. ПРОЧЕТИ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ТУК: www.astro.velida.net
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
HAPPY BIRTHDAY, GEMINIЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ТЕЛЕЦHAPPY BIRTHDAY, TAURUS
2015 will be a year that will be remembered because of more frequent trips. You will have dynamic communication with people who live far from you in another city / state. The news you get about them will not always be fine.
Many Gemini people will monitor health problems in the life of someone who lives far away.
Travel will be related to the settlement / receipt of important documents.
The most emotional and complex financial problems will soon be associated with a child or grandchild. The problems may be related to maintenance, a survivor's pension / scholarship, etc.
Gemini parents should expect and prepare for larger, sometimes demanding costs associated with a child / grandchild.
2015 will be difficult for you in terms of working and communicating with older  / women. During the year, sudden, uncomfortable event will occur involving precisely such a woman. Whatever happens, it will be a very emotional experience.
Complex events will occur in the life of an older sister (if you have one).

In 2015, there will be an increase in the income of your family, but your costs will increase too. Many of you will need to complete financial obligations from before 2014, so that a significant amount of money will go in this direction.
Soon you may give financial support to a parent or other older relatives.
In some Geminis, 2015 will be related to the beginning or end of the payment of a home purchased with a loan.
If you live outside your country for any reason, 2015 is unlikely to be the year of your final return.
For those of you who are about to retire in 2015, there will be temporary delays or additional complications associated with the formation of important documents.
In the beginning, I mentioned that 2015 is the year in which you will have financial problems or costs associated with a child / grandchild, but also those of you who have already grown and are independent children - you will be glad of a significant financial success in your lives.
Single Geminis will meet love (not seek it) in an unexpected and unplanned way.
This will be a year that will be remembered because of profit from a lottery or other game of chance, because of a trip or special holiday (exotic), or because of a successful public appearance / presentation of your talent.
This will be a successful year for those who work in the field of show business, entertainment, pleasure and tourism. FULL HOROSCOPE TEXT at: www.astro.velida.net
ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2015 - ТЕЛЕЦ
2015 за родените под знака на Телец ще премине през важни събития и кардинални промени свързани с работата, бизнеса и здравето. Особено значима и съдбовна ще бъде за военните, моряците и тези, които работят в системата на полицията.
През годината ще има важно събитие свързано с чичо или леля.
Нов домашен любимец в дома ви или растеж, успех за тези, които се занимават с животновъдство.
В личен план през годината ще преминете през различни изпитания, които ще са свързани с вид раздяла, отказ, загуба или кражба (включително на интелектуален проект, продукт). Събития, които ще ви наранят емоционално, ще ви разочарват от все по-задълбочаващият се егоизъм и материализъм на човека.
Във финансов план сега много внимателни трябва да бъдат младите жени. При тях изкушенията ще са най-големи, както такива свързани с лесни печалби или по-лесен начин на живот, така и откъм заблуди, попадане в схема за измама, изнудване, интриги. Бъдете много внимателни в преценките си за хора и за предложения, които ще ви бъдат направени.
За тези Телци, които имат дъщери са възможни неочаквани разходи свързани с тяхното здраве, образование и др. Пътуване по семейни причини, което ще бъде провокирано от конфликт или спор с роднини. Уреждане на документи или наследство. Възникване на противоречия, сблъсък на интереси и др. ОЩЕ: www.astro.velida.net
YEARLY HOROSCOPE 2015 - TAURUS
For those who are born under the sign of Taurus, there will be important events and cardinal changes associated with work, business and health in 2015. Particularly important and fateful will be developments for military people, sailors and those who work in the police system.
During the year there will be an important event related to an uncle or aunt.
A new pet will come into your home, or there will be growth and success for those who are engaged in animal farming.
On a personal level, this year you will go through various tests that will be associated with some type of separation, rejection, loss or theft (including that involving an intellectual project or product). There may be events that will hurt you emotionally and will disappoint you because of the ever - deepening selfishness and materialism of people.
Financially, you must now be very careful with respect to young women. In your relations with them, the temptations will be greatest, including those related to easy profits or an easier way of life and may include delusions that relate to fraud, blackmail and intrigue. Be very careful in your judgment of people and about proposals that will be made to you.
For those of you who are born under the sign of Taurus that have daughters, it is possible that you will experience unexpected costs related to health, education and more. Travel for family reasons, which will be triggered by conflict or dispute with relatives. Settlement of documents or heritage. Occurrence of contradictions, conflict of interest, etc. .
You will be quite emotional this year, touchy and easily jealous.
More complex relationships in the year you may have with siblings, cousins or neighbors.
Much of this problem you can now deepen, because of your inability or unwillingness to compromise, to be patient and understanding of the position of the other side.
Many will remember this year with the birth of a child or grandchild, the return of a child from a far, where he/she was to study or work.
This year you can fill your house with people, which is a rush for you, although it is spiritual, emotional level.
Big gathering with relatives in a very important occasion.
Important role as mother is important to you. During the year, there will be a kind of repetition of some of your old experiences or important dreams associated with it.
There will need to be organization and regulation of documents related to property or home.
Your personal life this year will depend only on you. Many women will become mothers. This is a year of growth of the family.
2015 brings success and financial gains by children, by work with children, by your engagiement with creative projects.
Thos will be a strong year for people in show business, for those who are involved in tourism as well as hospitality and generally for those in the field of recreation and entertainment.
Love will be generous for women over 35 years, both emotionally and materially, as long as there are no attempts backstage of games and attempted fraud.
There will be the possibility of property acquisition or of financial advantage by a father, grandfather or other male in the family.
There is a chance of winning a lottery or sweepstakes - primarily for Taurus women.
As I wrote at the beginning, the main events of the year will be related to your job (career), business, education, and health. In particular, these events will involve the people associated with the military, police, maritime, civil service. Change may be associated with a new post, a new career, moving due to a job in another city / country and more frequent trips or business travel.
You will happily pass through a danger or surgery.
Events rwill occur that are related to a pet, or a new pet will come into your home.
For those who deal with livestock, a possible expansion of the farm will develop, new animals will be introduced to the farm, and new business partners / clients may be found.
There may be an unexpected marriage or the development of a new family for men over 35 years. Without having planned such a step at the beginning of the year, new circumstances or events will nevertheless provoke such a decision.
For those who will be involved throughout the year with a lawsuit where the defendant is a man, you can expect an unexpected turn of events and outcome. MORE: www.astro.velida.net
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТHAPPY SPRING!!!22 March - Happy Spring Season
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ (Bulgarian)
I WISH YOU HAPPY SPRING SEASON!
Счастливая Весна (Russian)
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
Happy HolidayHappy HolidayDiscover Bulgaria with a Romantic Weekend for 2
Located on a quiet spot in a typical Rhodopian village Kosovo, Complex Kosovo Houses offers a restaurant serving regional Bulgarian cuisine, a selection of wines and a typical outdoor terrace, cherdak.
The Complex consists of 3 houses and a garden built in Revival style. It was awarded the Authentic Bulgaria certificate and recognised as eco-friendly property.
Kosovo Houses are nestled among hilltops and creeks. The tavern hosts a burning fireplace and a café.
Guests can make use of 2 outdoor barbecues, one of which is covered, and for a small fee, request relaxing massages.
The nearest bus stop is 6 km from Complex Kosovo and the owner offers free pick up service for the guests. Plovdiv Airport is 45 km away, while Sofia Airport can be reached within 190 km.
A historical church can be explored just 400 metres from the property. Asenovgrad is 30 km away. Ski Slopes in Chepelare can be reached within 25 km.
This property can also be found under the following names: Kosovo Houses

В комплекс “Косовски къщи” имате възможност да прекарате незабравими мигове и да се потопите в атмосферата на родопската природа, бит и история. Можете да опитате най-доброто от традиционната родопска кухня.

Ние ще се погрижим в селото и околностите му всеки да намери нещо за себе си: туристически преходи, екскурзии до природни и културни забележителности, наблюдение на флора и фауна, спортен риболов, топли минерални извори, ски спортове, а защо не и вдъхновение за творчество.

www.selokosovo.com
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 

 


Velida® 2002. All rights reserved!